fredag 30 maj 2014

Seymour Papert

Seymour Papert

En riktigt gammal video (1972 enligt en kommentar) som tar upp många av de tankar som känns aktuella idag. Paperts idé är att barn lär sig matematik genom att "prata" matematik om saker som är meningsfulla för dem. En stor fördel med att göra detta via datorn är att eleverna själva ser om det blev rätt eller fel och har större chans att åtgärda felet om de förstått vad de har skrivit. I en klassisk matematikundervisning behöver eleverna ofta läraren för att se om de gjort fel eller inte, och de är ändå inte säkert att de får en djup förståelse eftersom att situationen inte är meningsfull för dem.

Genom att jobba med programmering i t.ex. Scratch bygger man en grundläggande förståelse av matematiska kunskaper och begrepp utan att eleverna är medvetna om det. En elev som jobbat i Scratch lär sig grunderna i ett koordinatsystem när de flyttar sprites över scenen, och de lär sig om variabler när de räknar poäng i spel. Detta är vanligtvis inte begrepp som elever i lågstadiet stöter på i matematikundervisningen, men när det sker i ett meningsfullt sammanhang så bygger de en viktig grund för att förstå dessa begrepp mer abstrakt senare under sin skoltid.

Paperts idéer
Papert jobbade mycket ihop med Piaget och delar många utav hans tankar om hur barn skapar sin egen kunskap utifrån det som de redan kan. Genom att fokusera både på ämnet och på barnet har Papert försökt omstrukturera matematiken så att den passar in i barnets naturliga lärmiljö. Detta gör han med hjälp utav datorer, men det är inte datorerna som kommer stå för den stora förändringen utan för att lyckas implementera Paperts tankar i undervisningen är det vårt sätt att tänka som behöver förändras. Datorn ska inte ersätta läraren, istället behöver lärarna ännu mer kunskaper än tidigare om hur de ska använda tekniken som ett verktyg för att göra lärandet meningsfullt för eleverna

Papert kritiserar det nuvarande utbildningssystemet för att vara för centralstyrt, systematiserat och innehålla för många standardiserade prov. Han menar att vi måste gå från att läraren har en roll som informatör till att vara en medskapare av kunskap. Lärare som försöker anamma hans tankar blir utbrända av det konstanta motståndet från politiska beslut för en centraliserad skola.

Det är över 20 år sen den här artikeln skrevs nu. Utan att jag vet allt för mycket om hur skolan fungerade då (innan jag var född) så kan jag med relativt stor säkerhet säga att de senaste årens utveckling i Sverige med fler nationella prov och betyg längre ner i årskurserna inte går hand i hand med de tankar Papert har. Att den här kursen finns är dock ett bevis på att det ännu finns lärare som har intresset och viljan att försöka förändra undervisningen till att bli mer styrd av elevers intressen. Vi kan bara hoppas att man på en central nivå förstår vilka möjligheter det finns att utveckla till exempel EUs nyckelkompetenser genom att använda delar av Paperts tankar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar